طراحی سایتطراحی وب سایتwww.arshaweb.comپارتیشنپارتیشن
Free Delivery

Nationwide

100% Secure

Payment

Unrestricted

Access

Where to buy hyaluronic acid cream in canada

Where to buy hyaluronic acid cream in canada

Where to buy hyaluronic acid cream in canada

180 Cosmetics Hyaluronic Acid Cream with Peptides Vitamin C - Get Rid Of Wrinkles From Day 1 for age 40+, Super Strong Moisturizer Cream With Hyaluronic Acid - DEAL OF THE DAY (7290015196260). $101 View details go to shop Amazon Canada Vivania Cream with Hyaluronic acid and Ubiquinone (50mL)Buy Hyaluronic Acid Moisturizing Cream Home Health 4 oz Cream at Walmart.com.Buy Home Health Hyaluronic Acid Moisturizing Cream 4 Oz at Walmart.com.Buy 20% Vitamin C Serum - 2oz Made in Canada Certified Organic 11% Hyaluronic Acid Vitamin E Moisturizer Collagen Boost Anti-Aging, Removes Sun Spot Wrinkles Great for Sensitive Skin Pump Dropper Inc on Amazon.com ✓ FREE SHIPPING on qualified orders.MAKE EVERYBODY WONDER: The Maritime Naturals Retinol moisturizing cream will offer your face, neck and decollette such a rejuvenating boost that you will make people wonder about your stunningly fresh appearance. They will probably think that you underwent aesthetic procedures but who cares? GET THATNov 26, 2014 NOW Hyaluronic Acid Firming Serum is an ultra-concentrated hyaluronic acid gel that was developed to increase the skins natural elastin levels. The products and the claims made about specific products on or through this site have not been evaluated by Vitamart.ca or the Canadian Food and DrugTop 50 Hyaluronic Acid Supplements in Canada Organika BioCell Collagen (HA-300 - Hyaluronic Acid), 500mg, 10.0, 10.0, n/a, 100%, 10. # 3. NOW Hyaluronic Acid 100mg (Double Strength), 60 VCaps, 7.5, 6.5 NOW Hyaluronic Acid Cream PM, 59ml, -, -, -, -, Submit a Review. # 7. NOW Hyaluronic Acid 15mg MSM,NOW Solutions Hyaluronic Acid Firming Serum - NOW Hyaluronic Acid Firming Serum is an ultra-concentrated hyaluronic acid gel that was developed t. View all products by NOW Foods This high potency Hyaluronic Acid Serum naturally fills in fine lines and smoothes the skins surface to protect delicate tissue.Jun 18,

Hyaluronic Acid Moisturizing Cream Home Health 4 oz Cream

2014 Vitamin C Serum and Hyaluronic Acid Serum really CAN make you look years younger. I hate the term harmful suns UV rays the sun is not evil unless you friggin fry yourself in the sun on purpose letting your face get 15 min of sun everyday is actually great for your skin its fixed up my complexion this
">
  • "> $(document).ready(function ($) { var i, k, event, readyElementList; if (typeof App.events === "object" && App.events.length) { for (i = 0, k = App.events.length; i k; i += 1) { event = App.events[i]; if (event.type === "ready") { try { readyElementList = (event.elementSelector) ? $(event.elementSelector, event.contextSelctor) : $(event.contextSelector); readyElementList.each(function (index) { event.handler.apply(this); }); } catch (e) { console.error("Failed to run a 'ready' event handler."); console.error(e); } } else { $(event.contextSelector).on(event.type, event.elementSelector null, event.handler); } } } });</script> <script> var _UnifiedApiParams = {"uniqueUser":"BFFA8493-941B-435A-826E-9CE9434F0A8F","appId":"Archie_Askus","appVersion":"ac9ee10","appDate":"2017-12-06T00:48:06Z","logPageView":false,"updateSession":false,"domain":"ask.com","url":"www.ask.com/log/browser/event","backFillRequired":false,"eventId":"EC557C05-8717-4222-9CF8-7B7BB6E5AB2A","maxSession":30,"suppressCookies":false,"cookieExpirationMinutes":129600,"newSessionOnDomainChange":false,"cookieName":"uc"}; _UnifiedApiParams.url = (("https:" === window.location.protocol)? "https://" : "http://" ) + _UnifiedApiParams.url; if(App) { (function () { App.events = App.events []; App.events.push({ partial: "partial-unified-footer", contextSelector: document, elementSelector: null, type: "ready", handler: function () { window.ask = window.ask {}; var ask = window.ask; ask.unified = ask.unified {}; ask.unified.pageContext = {"anuaaf":"Archie","anxut":"UNIFIED","anuaci":"188.72.127.12","anuaafl":"0","anxsn":"asksitesuse1-75-77jwm","anuahm":"GET","anuadc":"use1","anuaqs":"q=Where+to+buy+hyaluronic+acid+cream+in+canada","anxu":"http://www.ask.com/web?q=Where%20to%20buy%20hyaluronic%20acid%20cream%20in%20canada","anuaad":"dirN","anuapbr":"","anuaan":"","anuaamt":"","anuaagc":"","anuaadid":"","ucctr":"","ucctn":"","ucs":"","ucdm":"","uccnt":"","ucpc":"","anuadtp":"desktop","anxbt":"Chrome","anxbv":"38.0.2125.104","anxpt":"Windows","anxpv":"8.1","anxcd":"","anxw":"800","anxh":"600","anxv":"ac9ee10","anxd":"2017-12-06T00:48:06.584Z","anuaptp":"resultsPage","anuachl":"web","anuasv":"v1","anuaprdd":"search","anxa":"Archie_Askus","anxp":"ask.com","anualcl":"us","anuaapp":"{\"pageViewId\":\"c710a33f7eb4f2d69b17a39ccb2195d1\",\"queryOrigination\":\"\",\"templateId\":\"desktop\",\"queryTerm\":\"Where to buy hyaluronic acid cream in canada\",\"category\":\"Beauty & Fashion\"}","anuapn":1,"anuaptl":"Ask.com - What;s Your Question?","metaInfo":{"adType":"csa","client":"aj-cat-sp2","clientChannel":"idra_13,ud_desktop,ask-non-dla"}}; ask.unified.payload = { pageResults: [], providers: ask.unified.pendingProviders {} }; if (ask.unified.pendingParams) { for (var key in ask.unified.pendingParams) { ask.unified.payload[key] = ask.unified.pendingParams[key]; } ask.unified.pendingParams = {}; } ask.unified.pendingProviders = {}; ask.unified.events = []; ask.unified.addPresentation = function (zoneName, moduleName, moduleOrdinal, resultTemplate, count) { for (var i = 0; i 0; } function isNavInfoAvailableInUnifiedPayload() { return !!ask.unified.payload.externalData && !!ask.unified.payload.externalData.navInfo; } function registerSendBackFillOnPageLoadComplete() { $(window).load(function(){ setTimeout(function(){ ask.unified.sendBackFill(); }, 0); }); } ask.unified.cancelPending = function (key) { var length = ask.unified.pending.length; for (var i = 0; i length; i++) { if (ask.unified.pending[i] === key) { ask.unified.pending.splice(i, 1); break; } } }; ask.unified.apiHandler = function (success, responseText, cb) { if (cb) { cb(); } }; var _timedOut = false, _timeFromSerpStart = null, _adsLoggingTimeout = null, _dynamicLoggingTimeout = null; try { _timeFromSerpStart = ((new Date() - ask.CSA.startTime) - ask.CSA.showSerpStartTime); _adsLggingTimeout = 3000 - _timeFromSerpStart; _dynamicLoggingTimeout = Math.max(_adsLoggingTimeout, 1); } catch (e) { _dynamicLoggingTimeout = 2000; } function mixinCSAAdData(payload) { var externalData = { csaInfo: { domTime: ask.CSA.domReadyTime ? ask.CSA.domReadyTime : 0, adsResponseTime: ask.CSA.responseTime ? ask.CSA.responseTime : 0, adsShownTime: ask.CSA.adsShownTime ? ask.CSA.adsShownTime : 0, serpShownTime: ask.CSA.serpShownTime ? ask.CSA.serpShownTime : 0, supplement: _timedOut, serpTimedOut: !!ask.CSA.showSerpTimeoutFired, serpTimeoutStartTime: ask.CSA.showSerpStartTime ? ask.CSA.showSerpStartTime : 0, dynamicTimeout: _dynamicLoggingTimeout, viewportHeight: ask.CSA.viewportHeight ? ask.CSA.viewportHeight : 0, viewportWidth: ask.CSA.viewportWidth ? ask.CSA.viewportWidth : 0, adContentRatio: ask.CSA.adContentRatio ? ask.CSA.adContentRatio : 0, csaHeight: ask.CSA.csaHeight ? ask.CSA.csaHeight : 0, csaWidth: ask.CSA.csaWidth ? ask.CSA.csaWidth : 0, centerRailHeight: ask.CSA.centerRailHeight ? ask.CSA.centerRailHeight : 0, centerRailWidth: ask.CSA.centerRailWidth ? ask.CSA.centerRailWidth : 0, rightRailHeight: ask.CSA.rightRailHeight ? ask.CSA.rightRailHeight : 0, rightRailWidth: ask.CSA.rightRailWidth ? ask.CSA.rightRailWidth : 0 } }; var totalAds = 0, topCount = 0, botCount = 0, uniqueResultsDisplayed = 0, csaTopModule = "gslTop" "csaTop", csaBottomModule = "gslBottom" "csaBottom", csaZone = "center" "primary"; if(ask.CSA.adModules){ for(var i= 0; i ask.CSA.adModules.length; i++){ var m = ask.CSA.adModules[i]; totalAds =+ m.count(); ask.unified.addPresentation(m.zoneName, m.moduleName, m.ordinal, {resultType: m.resultType, providerSource: m.providerSource}, m.count()); } uniqueResultsDisplayed = ask.CSA.pageOptions.numRepeated ? ask.CSA.adModules[0].count() : totalAds; } else { topCount = ask.CSA.numTopAds ? ask.CSA.numTopAds : 0; botCount = ask.CSA.numBottomAds ? ask.CSA.numBottomAds : 0; totalAds = topCount + botCount; ask.unified.addPresentation(csaZone, csaTopModule, ask.moduleOrdinals[0], { resultType: "gsl", providerSource: "csa"}, topCount); ask.unified.addPresentation(csaZone, csaBottomModule, ask.moduleOrdinals[1], {resultType: "gsl", providerSource: "csa"}, botCount); uniqueResultsDisplayed = ask.CSA.pageOptions.numRepeated ? botCount : totalAds; } if(csaZone === "center") { ask.unified.addProvider("gsl", { zoneCenterResults: totalAds }); } else { ask.unified.addProvider("gsl", { zonePrimaryResults: totalAds }); } ask.unified.addProvider("gsl", { responseTime: ask.CSA.responseTime ? ask.CSA.responseTime : 0, resultsDisplayed: totalAds, uniqueResultsDisplayed: uniqueResultsDisplayed }); try { mixinNavigationTimingInfo(externalData); ask.unified.payload.externalData = externalData; } catch (e) { } }; function mixinNavigationTimingInfo(eData) { var navInfo = getNavigationTimingInfo(window); if(navInfo) { eData["csaInfo"].csaStartTime = (ask.CSA.startTime.getTime() - navInfo.navigationStart); } }; $(document).on("unified:BackFill", function (evt, data) { var ask = window.ask; if (data && data.payload) { ask.unified.addPresentationResult(data.payload); ask.unified.sendBackFill(); } }); if ("1" !== CookieUtil.getChipValue("uc", "nv")) { return; } if (ask.afc) { ask.unified.addProvider("gsl", ask.afc.provider); ask.unifie.addPresentation.apply(null, ask.afc.presentation.top); ask.unified.addPresentation.apply(null, ask.afc.presentation.bottom); ask.unified.sendBackFill(); } else if (!ask.unified.pending ask.unified.pending.length == 0) { if(ask.unified.payload) { ask.unified.payload.suspectBackFill = true; } else { ask.unified.payload = { "suspectBackFill": true }; } ask.unified.sendBackFill(); } else if (ask.CSA && typeof ask.CSA.addCSALoadCallback === "function") { ask.CSA.addCSALoadCallback(function () { var payload = _timedOut ? { pl_supplement: true } : {}; if (typeof ask.CSA.calculateAdContentMetrics === "function") { ask.CSA.calculateAdContentMetrics(); } mixinCSAAdData(payload); ask.unified.sendBackFill(); }, function () { _timedOut = true; if (ask.CSA && typeof ask.CSA.showSerp === "function") { ask.CSA.showSerp(); } ask.unified.sendBackFill(); }, _dynamicLoggingTimeout); } } }); App.events.push({ partial: "partial-unified-footer", contextSelector: document, elementSelector: "a", type: "click", handler: function(evt) { var ask = window.ask; var target = $(this); var unifiedData = target.data("unified"); if(!unifiedData) { return; } var isImage = "img" === evt.target.tagName.toLowerCase(); var assetType = target.data("unified-assettype") (isImage ? "image" : "primaryTextLink"); var destUrl = target.attr("href"); var qoParam = target.data("qo"); var appPayload = { actionType: "click", assetType: assetType, text: $.trim(target.text()).replace(/\s+/g, " "), url: destUrl }; if(ask.unified.pageContext.metaInfo) { unifiedData.metaInfo = unifiedData.metaInfo {}; unifiedData.metaInfo.client = ask.unified.pageContext.metaInfo.client ""; unifiedData.metaInfo.clientChannel = ask.unified.pageContext.metaInfo.clientChannel ""; } if(unifiedData.imagePresent) { unifiedData.metaInfo = unifiedData.metaInfo {}; unifiedData.metaInfo.imagePresent = unifiedData.imagePresent; delete unifiedData.imagePresent; } $.extend(appPayload, unifiedData); var payload = {}; $.extend(payload, ask.unified.pageContext); if(ask.unified.pageContext.anuaapp) { $.extend(appPayload, JSON.parse(ask.unified.pageContext.anuaapp)); } var targetAttr = target.attr("target"); var nonNav = assetType === "carouselClick" assetType === "loadMore"; payload.anuaapp = JSON.stringify(appPayload); if(targetAttr nonNav) { _UnifiedApi.logEvent("Action", payload, ask.unified.apiHandler); } else { var callback = ask.unified.apiHandler; if (destUrl) { callback = function (success, response) { ask.unified.apiHandler(success, response, function() { destUrl = _UnifiedApi.addURLParam(destUrl, "qo", qoParam); document.location = destUrl; }); }; } _UnifiedApi.logEvent("Action", payload, callback); return false; } } }); })(); } var _comscore = _comscore []; _comscore.push( { c1: "2", c2: "6034776" } ); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = (document.location.protocol == "https:" ? "https://sb" : "http://b") + ".scorecardresearch.com/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); } )(); var lssCfg = (function(){ return { "topOffset": 7, "leftOffset": 0, "channel": "web", "path": "web", "disableTurnOffLink": "'true'", "disableSS": false, "server": "lss.sse-iacapps.com", "ldomain": "/", "locale" : "en-US", "limit" : 10, "ssBold": "'false'", "clearSearchHistory": "Clear search history", "max": "", "ssFromQueryHistory": "true", "queryHistory": "", "queryHistoryContentColor": "", "ssContentColor": "'false'", "ssContentColorCode": "", "matchingTextUnBold": "", "suggestionTextUnBold": "", "ssItems": "", "token": "8d397f74-a257-3259-b92a-b4ee8d53a2fe", "tag" : "ask-prod", "containerClass" : "ac_results", "onSelect": function(data) { if( ask && ask.unified && ask.unified.sendAction ){ var assetType = (data.url.indexOf("searchHistory") !== -1)? "searchHistory" : "searchSuggestions", searchPayload = JSON.parse('{"resultType":"navigation","providerSource":"navigation","assetType":"searchBar","actionType":"click","zoneName":"header","moduleName":"searchBox"}'); searchPayload.assetType = assetType; ask.unified.sendAction(searchPayload, function () { window.location.href = data.url; }); return; } window.location.href = data.url; } }; })(); if(App) { (function () { App.events = App.events []; App.events.push({ partial: "PartialLss", contextSelector: document, elementSelector: null, type: "ready", handler: function () { if (!lssCfg.disableSS) { $("input[name=q]:first:not(:hidden)").lssSuggestions(lssCfg); } } }); })(); }"> Ask.com - What;s Your Question? var App = {}; App.events = []; function loadEvent(fn,partial) { App.events.push({ partial:partial "", contextSelector: document, elementSelector: null, type: "ready", handler:fn }); } var $ = window.$loadEvent; window.rtkGPTSlotsTargeting = [ [ ['ptype', 'web'], ['ad', 'dirN'], ['an', 'organic'], ['ldid', ''] ], {} ]; window.rtkGPTSlotsTargeting[1]['/322166814/iacpl-test.www.ask.com/ask_300x250_HB'] = [['pos','right-1']]; var jita_tg_params = {}; jita_tg_params['pageType'] = 'web'; jita_tg_params['an'] = 'organic'; jita_tg_params['ad'] = 'dirN'; jita_tg_params['origin'] = '0'; jita_tg_params['ldId'] = ''; .content-visible { visibility: hidden; } (function (G, o, O, g, L, e) { G[g] = G[g] function () { (G[g]['q'] = G[g]['q'] []).push(arguments) }, G[g]['t'] = 1 * new Date; L = o.createElement(O), e = o.getElementsByTagName(O)[0]; L.async = 1; L.src = '//www.google.com/adsense/search/async-ads.js'; e.parentNode.insertBefore(L, e) })(window, document, 'script', '_googCsa'); var ask = (typeof ask === 'undefined') ? {} : ask; ask.CSA = {}; ask.unified = ask.unified {}; ask.unified.pending = ask.unified.pending []; ask.unified.pending.push("CSA"); ask.unified.pendingProviders = ask.unified.pendingProviders {}; (function () { var _logInConsole = false, _csaStartTime = new Date(), _csaResponseTime = null, _domReady = false, _showSerpTimeoutCleared = false, _showSerpTimeoutLength = 3000, _showSerpTimer = null, _log = function () { if (false && window.console && console.log) { console.log(Array.prototype.slice.call(arguments)); } }, _domCallbacks = [], _csaCallbacksObjects = []; ask.CSA.startTime = _csaStartTime; ask.CSA.responseReceived = false; ask.CSA.adsShown = false; ask.CSA.responseTime = null; ask.CSA.adsShownTime = null; ask.CSA.domReadyTime = null; ask.CSA.serpShownTime = null; ask.CSA.serpVisible = false; ask.CSA.showSerpTimeoutFired = false; ask.CSA.showSerpTimeoutLength = _showSerpTimeoutLength; ask.CSA.showSerpStartTime = null; ask.CSA.numTopAds = null; ask.CSA.numBottomAds = null; ask.CSA.adDepth = null; ask.CSA.serpHiddenPreAds = null; ask.CSA.serpShownPostAds = null; ask.CSA.viewportHeight = null; ask.CSA.viewportWidth = null; ask.CSA.centerRailHeight = null; ask.CSA.centerRailWidth = null; ask.CSA.rightRailHeight = null; ask.CSA.rightRailWidth = null; ask.CSA.csaHeight = null; ask.CSA.csaWidth = null; ask.CSA.adContentRatio = null; ask.CSA.calculateAdContentMetrics = null; ask.CSA.addCSALoadCallback = function (adsCb, timeoutCb, timeoutValue) { _log("addCSALoadCallback", adsCb, timeoutCb, timeoutValue); var callbackObj = null; if (typeof adsCb !== "function") { return; } callbackObj = {adsCb: adsCb, timeoutCb: timeoutCb, timeoutValue: timeoutValue, timeout: null}; if (ask.CSA.adsShown) { adsCb(); } else { if (typeof timeoutCb === "function" && timeoutValue > 0) { callbackObj.timeout = setTimeout(function () { var idx = _csaCallbacksObjects.indexOf(callbackObj); if (idx > -1) { handleCallbackTimeout(callbackObj); } }, timeoutValue); } _csaCallbacksObjects.push(callbackObj); } }; ask.CSA.startShowSerpTimeout = function () { _log("startShowSerpTimeout", _showSerpTimeoutLength); _showSerpTimer = setTimeout(handleSerpTimeout, _showSerpTimeoutLength); ask.CSA.showSerpStartTime = new Date() - _csaStartTime; }; ask.CSA.domReady = function () { _log("domReady"); _domReady = true; ask.CSA.domReadyTime = new Date() - _csaStartTime; invokeCallbacks(_domCallbacks); }; ask.CSA.showSerp = makeSerpVisible; ask.CSA.handleTopAdsLoaded = function (containerName, adsLoaded) { _log("handleTopAdsLoaded " + adsLoaded); addBackgroundColor(adsLoaded, containerName, ask.CSA.adblock1["colorBackground"]); ask.CSA.adsShown = true; ask.CSA.adsShownTime = new Date() - _csaStartTime; makeSerpVisible(); fireCSACallbacks(); }; ask.CSA.handleNoTopAdsLoaded = noAdLoadedCallback; ask.CSA.handleBottomAdsLoaded = function (containerName, adsLoaded) { _log("handleBottomAdsLoaded " + adsLoaded); addBackgroundColor(adsLoaded, containerName, ask.CSA.adblock2["colorBackground"]); }; ask.CSA.handleNoBottomAdsLoaded = noAdLoadedCallback; ask.CSA.handleCSAResponse = function (numAdsMap) { _log("handleCSAResponse " + numAdsMap); ask.CSA.responseTime = new Date() - _csaStartTime; if (numAdsMap["text-ad-block-0"] != undefined) { ask.CSA.numTopAds = numAdsMap["text-ad-block-0"]; ask.CSA.adDepth = ask.CSA.numTopAds; } if (numAdsMap["text-ad-block-1"] != undefined) { ask.CSA.numBottomAds = numAdsMap["text-ad-block-1"]; } if (ask.CSA.adDepth < ask.CSA.numBottomAds) { ask.CSA.adDepth = ask.CSA.numBottomAds; } if (_domReady) { processAdResponse(); } else { _domCallbacks.push(processAdResponse); } }; function processAdResponse() { _log("processAdResponse"); ask.CSA.responseReceived = true; setCSAMetaDataCookie(); } function isSerpVisible() { var visible = false, selectors = ["#midblock", "#rightblock", "#mobile-footer", ".mobile-web-results", ".hcsa", ".content-visible"], elems = null; for (var i = 0; i selectors.length; i++) { if (visible) continue; try { elems = document.querySelectorAll(selectors[i]); } catch (e) { _log("Error fetching serp elements: " + e); } if (elems) { for (var j = 0; j elems.length; j++) { visible = (visible stendra vs viagra isVisible(elems[j])); } } } return visible; } function isVisible(elem) { var outOfFlow = (elem.offsetWidth !== 0 elem.offsetHeight !== 0), invisible = false; try { invisible = (window.getComputedStyle(elem).getPropertyValue("visibility") === "hidden"); } catch (e) { _log("Error getting style of elem: " + e); } return outOfFlow invisible; } function makeSerpVisible() { if (ask.CSA.serpVisible) return; _log("makeSerpVisible"); var css = '#midblock,#rightblock,#mobile-footer,.mobile-web-results,.hcsa,.content-visible { visibility:visible;}'; var head = document.getElementsByTagName('head')[0]; var style = document.createElement('style'); style.type = 'text/css'; if (style.styleSheet) { style.styleSheet.cssText = css; } else { style.appendChild(document.createTextNode(css)); } head.appendChild(style); if (!_showSerpTimeoutCleared) { clearTimeout(_showSerpTimer); _showSerpTimeoutCleared = true; } ask.CSA.serpVisible = true; ask.CSA.serpShownTime = new Date() - _csaStartTime; } function setCSAMetaDataCookie() { document.cookie = 'adDepth=' + ask.CSA.adDepth + ";path=/;domain=.ask.com"; document.cookie = 'ad_cnt=' + (ask.CSA.numTopAds + ask.CSA.numBottomAds) + ";path=/;domain=.ask.com"; } function updateMonitoringHash() { _log("updateMonitoringHash"); var topAds = ask.CSA.numTopAds 0, bottomAds = ask.CSA.numBottomAds 0, hash = "num_ads_top=" + topAds + "&num_ads_bottom=" + bottomAds + "&total_num_ads=" + (topAds + bottomAds) + "&content_hidden_pre_ads=" + (ask.CSA.serpHiddenPreAds ? 1 : 0) + "&content_shown_post_ads=" + (ask.CSA.serpShownPostAds ? 1 : 0) + "&ads_response_time_ms=" + ask.CSA.responseTime; window.location.hash = hash; } function updateMonitoringElement() { _log("updateMonitoringElement"); var topAds = ask.CSA.numTopAds 0, bottomAds = ask.CSA.numBottomAds 0, body = document.getElementsByTagName("body")[0], elem = document.createElement("div"); elem.setAttribute("id", "csa-monitor-data"); elem.setAttribute("style", "visibility: hidden;"); elem.setAttribute("data-num_ads_top", topAds); elem.setAttribute("data-num_ads_bottom", bottomAds); elem.setAttribute("data-total_num_ads", topAds + bottomAds); elem.setAttribute("data-content_hidden_pre_ads", ask.CSA.serpHiddenPreAds ? 1 : 0); elem.setAttribute("data-content_shown_post_ads", ask.CSA.serpShownPostAds ? 1 : 0); elem.setAttribute("data-ads_response_time_ms", ask.CSA.responseTime); body.appendChild(elem); } function noAdLoadedCallback(containerName, adsLoaded) { _log("noAdLoadedCallback"); function process() { var adContainer = document.getElementById(containerName); if (adContainer) adContainer.style.display = "none"; makeSerpVisible(); } if (_domReady) { process(); } else { _domCallbacks.push(process); } } function addBackgroundColor(adsLoaded, containerName, shadeSelector) { var adElement = document.getElementById(containerName); if (adElement) { adElement.style.backgroundColor = shadeSelector; } } function handleCallbackTimeout(callbackObj) { _log("handleCallbackTimeout", callbackObj); clearTimeout(callbackObj.timeout); callbackObj.timeoutCb(); } function handleSerpTimeout() { _log("handleSerpTimeout"); makeSerpVisible(); ask.CSA.showSerpTimeoutFired = true; _showSerpTimeoutCleared = true; } function fireCSACallbacks() { _log("fireCSACallbacks"); var csaCallbacks = []; for (var i = 0; i < _csaCallbacksObjects.length; i++) { csaCallbacks.push(_csaCallbacksObjects[i].adsCb); clearTimeout(_csaCallbacksObjects[i].timeout); } _csaCallbacksObjects = []; _log("csaCallbacks: ", csaCallbacks); invokeCallbacks(csaCallbacks); } function invokeCallbacks(callbacks) { if (callbacks.length) { for (var i = 0; i 0) ? maxTop : adNumber, "timeout": ask.CSA.showSerpTimeoutLength ? ask.CSA.showSerpTimeoutLength : 0 }; } if (csaData.bottomAdBlock) { ask.CSA.adblock2 = formatClicktrackUrl(csaData.bottomAdBlock, "bottomAdBlock"); ask.CSA.adblock2['noAdLoadedCallback'] = ask.CSA.handleNoBottomAdsLoaded; ask.CSA.adblock2['adLoadedCallback'] = ask.CSA.handleBottomAdsLoaded; csaArgs.push(ask.CSA.adblock2); if (ask.unified) { ask.unified.pendingProviders["gsl"].resultsReq += parseInt(ask.CSA.adblock2.number); } } try { _googCsa.apply(window, csaArgs); } catch (err) { ask.CSA.showSerp(); } }); })(); if (App) { ask.CSA.isDomReadyCalled = false; (function () { App.events = App.events []; App.events.push({ partial: "partial-text-ad-configuration", contextSelector: document, elementSelector: null, type: "ready", handler: function () { if (!ask.CSA.isDomReadyCalled) { ask.CSA.isDomReadyCalled = true; ask.CSA.domReady(); } } }); })(); }